logo-educo
Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05

EDUCO je tu pro Vás,

a Vaše děti. Pomocí nejmodernějších metod poskytujeme komplexní službu v oblastech, jako jsou například individuální a skupinové terapie pro děti předškolního i školního věku, psychologická a speciální pedagogická vyšetření, doučování, vyšetření školní zralosti a laterality a dalších terapeutických technik. Viz Naše služby

Specifické poruchy učení

Příčiny:
- Dědičnost (genetika) – asi 20%
- Lehké poškození mozku v době před porodem, při porodu nebo po porodu – asi 50%
- Kombinace obou výše uvedených vlivů – asi15%
- Neznámá nebo neurotická etiologie (příčina) – asi 15%

Základní typy poruch učení
Dyslexie (porucha čtení)
Dysortografie (porucha pravopisu)
Dysgrafie (porucha psaní)
Dyskalkulie (porucha počítání)

Dyslexie Projevy poruch čtení
Čtení bývá:
Pomalé nebo naopak rychlé
Namáhavé, neplynulé, strojové
Bez melodie, nestačí s dechem
Dítě se zakoktává, neudrží řádek, neorientuje se v textu, má problémy u dlouhých a cizích slov
Potíže s reprodukcí přečteného

Specifické chyby dyslektiků
Záměny písmen tvarově a zrcadlově podobných písmen (b-d-p, m-n, a-e)
Vynechávky písmen, slabik a slov
Přidávání písmen, slabik a slov
Přesmykování, přehazovaní písmen a slabik ve slově
Domýšlení slov
Nesprávné čtení délky hlásek
Nerozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
Problémy v reprodukci
Obtíže ve skládání slabik (pozor na "dvojí" čtení)

Dysortografie Projevy poruchy pravopisu
Potíže se objevují hlavně při diktátu
Opis a přepis zvládají lépe
Pomalejší tempo psaní
Dítě se naučí pravidla, ale neumí je používat

Specifické chyby dysortografiků
Vynechávky písmen, slabik, slov, dokonce i vět
Vkládání písmen, slabik, slov
Přesmykování, přehazování sledu písmen, slabik
Špatné umístění a vynechávání znamének
Záměny písmen a slabik sluchově nebo artikulačně podobných (opustit – upustit, pýcha – píchá)
Potíže s rozlišováním měkkých a tvrdých souhlásek
Nesprávné rozlišování ě-je
Nerozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
Nedodržování hranic slov, psaní slov dohromady

Dysgrafie Projevy poruchy psaní
Pomalé grafomotorické tempo
Drží tužku křečovitě, nemají uvolněnou ruku, příliš tlačí na tužku Lehce se unaví
V písemném projevu se objevují chyby plynoucí z nedostatku času a velkého soustředění na úkon psaní
Potíže v psaní, geometrii, výtvarné výchově, pracovním vyučování

Specifické chyby dysgrafiků
Nepamatují si tvary písmen
Zaměňují písmena tvarově podobná (L-S-Z,
Zrcadlově obrací písmena a opačně postupují při jejich psaní (E, I)
Nedodržují tvar písmen, nedotahují (r-z, r-u, k-h, l-t), nenavazují plynule jednotlivá písmena
Nekvalitní písmo
Nutné dbát na správné sezení a správné držení tužky již od předškolního věku

Správné držení tužky
Špetkovitý úchop – tužka leží na posledním článku prostředníku, seshora ji přidržuje bříško palce a ukazováku. Ruka a prsty jsou uvolněny, nesvírají tužku křečovitě, ukazovák není prohnutý. Malíček a prsteníček jsou volně pokrčeny v dlani.
Správný sklon tužky – konec tužky by měl směřovat mezi loket a rameno. Pohyb po papíru vychází z ramene a lokte.
Vyrobit event. "kornout" na tužku nebo zakoupit lehký nástavec na tužku.

Méně obvyklé poruchy učení
Dyspraxie Porucha schopnosti vykonávat manuální práci
Je porušena motorická koordinace a zpomalený vývoj hlavně jemné motoriky
Tyto děti jsou pomalé, nešikovné, neupravené, jejich výrobky jsou nevzhledné
Jejich potíže se mohou projevit jak při psaní, tak v řeči – porucha motoriky mluvidel
Obtížně se učí zavazovat tkaničky, zapínat knoflíky
Neobratnost je zřetelná při pohybových hrách, zakopává i při běžné chůzi

Dyspinxie Porucha výtvarných schopností
Dítě zachází s tužkou neobratně, nedokáže převést svoji představu na papír

Dysmúzie porucha hudebních schopností
Tyto poruchy často tvoří komplex poruch
Bývají v kombinaci se syndromem ADHD (dříve LMD)

Odlišnosti v chování u dětí se SPU
Nesoustředěnost, neklid, nízká vytrvalost, výkyvy ve výkonech
Infantilita (dětinské chování) – souvisí jednak s nerovnoměrným vývojem žáka nebo bývá reakcí na opakované neúspěchy
Zvýšená vzrušivost – lehce se nechají vyvést z míry Kompenzační chování – když nemůže být dítě úspěšné, šaškuje, ruší, vytahuje se…
Agresivita a projevy nepřátelství – výsměch, ponižování, žalování, vzdorovitost, neposlušnost až šikanování a ubližování druhým
Úzkostné stažení se do sebe – častá nemocnost, bolesti břicha, hlavy, zvracení, poruchy spánku
Žák má pocity méněcennosti, je ustrašený, plačtivý, neklidný ;

Informace pro rodiče

Ilustrační fotografie

image

Terapie pomocí počítačových her...

Image

EEG - BIOFEEDBACK

Preventivní skupinový program

terapie pomocí počítačových her, které klient ovládá pouze myšlenkovou aktivitou a silou vůle jedná se o sebe-učení mozku pomocí zpětné biologické vazby Více o programu

Image

Těším se do školy

Individuální přípravná metoda

Program dítě absolvuje za 40 týdnů. Těžiště tohoto programu je v domácí každodenní práci. Rodič s dítětem pracuje denně 20-30 minut.
Více o programu

Image

INDIVIDUÁLNÍ NÁPRAVA

Speciální tréninkový program

Těžiště tohoto programu je v domácí každodenní práci. Rodič s dítětem pracuje denně 15-20 minut. Kontrolní náprava se provádí 1x za 14 dní
Více o programu